Stageonderwerpen

Onderzoekcentrum B-WARE is gespecialiseerd in hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurherstel en -ontwikkeling. Veel natuurterreinen worden bedreigd door de zogenoemde ver-problematiek zoals vermesting, verdroging, verzuring en versnippering. Door analyse van water- en bodemkwaliteit, in combinatie met de vegetatieontwikkeling, wordt duidelijk waar de problemen liggen en hoe een terrein hersteld kan worden. Daarnaast worden veld- en laboratoriumexperimenten uitgevoerd om onder gecontroleerde omstandigheden te simuleren wat de daadwerkelijke effecten van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld stikstof) in het milieu zijn, maar ook wat het effect zal zijn van bepaalde herstelmaatregelen. Op basis van de resultaten kunnen we dan een gedegen advies uitbrengen aan de terreinbeheerder.

B-WARE heeft stage- en scriptieonderwerpen voor BSc- en MSc-studenten Biologie (Ecologie), maar ook voor studenten van hogere en middelbare laboratoriumopleidingen (HLO en MLO richting Analytische chemie of Botanie).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fons Smolders of Esther Lucassen

Stageonderwerpen 2016


Herstel akkerflora

Voor meer informatie, bel of mail Emiel Brouwer (024-2122205, e.brouwer@b-ware.eu), of loop langs bij B-WARE (Mercator III gebouw, 2e verdieping).


Effects of salinization on carbon emissions of aquatic coastal wetland sediments

Voor meer informatie, bel of mail Gijs van Dijk (024-2122203, g.vandijk@b-ware.eu, of loop langs bij B-WARE (Mercator III gebouw, 2e verdieping).


Tuinplant overwoekert vennen? Watercrassula (Crassula helmsii)

Gezocht: student voor het afronden van een kweekexperiment met Watercrassula. Er loopt een kweekproef met deze invasieve exoot (zie hieronder), waarin de groeisnelheid en concurrentiekracht gevolgd wordt bij verschillende concentraties stikstof en fosfor, en al of niet in combinatie met twee kenmerkende venplanten (Moerashertshooi en Oeverkruid). De eerste resultaten zijn veelbelovend; Oeverkruid lijkt Watercrassula goed te kunnen onderdrukken. Deze kweekproef in het kassencomplex loopt door tot maart of april 2016. We zoeken een student die het onderzoek in de periode februari - april 2016 wil uitvoeren, inclusief de eindoogst. Voor meer informatie, bel of mail Emiel Brouwer of Esther Lucassen (024-2122205, e.brouwer@b-ware.eu), of loop langs bij B-WARE (Mercator III gebouw, 2e verdieping).


Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In nauwe samenwerking met collega’s van de Wageningen Universiteit zijn er twee stageonderwerpen over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen.
Een scriptie aan dit onderwerp is ook mogelijk.

Voor details en contactgegevens zie de informatie hieronder:

 


 

Scriptieonderwerpen 2016


Effecten van herstel- en beheermaatregelen op overgangs- en trilvenen

(N.b.; deze scriptie zal in de Nederlandse taal worden uitgevoerd)

De Natura2000 habitattypen ‘trilvenen’ (H7140A) en ‘veenmosrietlanden’ (H7140B) staan sterk onder druk in Nederland, terwijl het aanwezige oppervlakte van deze habitattypen in Nederland juist een zwaartepunt vormt in het NW-Europese laagland. De hoge stikstofdepositie in Nederland kan hierbij een belangrijke rol spelen, daarom is er een onderzoek gestart in 2015 om deze rol beter te begrijpen en vast te stellen in hoeverre de Natura 2000-doelen bij de huidige stikstofdepositie beheersmatig haalbaar zijn. De kwaliteit en soortenrijkdom van beide habitattypen hangt sterk af van de aanvoer van kalkrijk water en een lage nutriëntenlast. Het is bekend dat een hoge stikstofdepositie door eutrofiërende, verzurende en/of toxische effecten de successie sterk kan verstoren. Omdat er nog veel onduidelijk is over de rol van lokale standplaatsfactoren is het echter nog erg moeilijk om de effecten van een hoge stikstofdepositie te bepalen. Ook de effectiviteit van specifieke herstelmaatregelen op trilvenen en veenmosrietlanden is daardoor lastig te voorspellen.

Deze scriptie omvat een literatuurstudie waarin de bestaande kennis over de effecten van N depositie op trilvenen en veenmosrietlanden zal worden beschreven. Specifiek zal ook worden ingegaan op experimenten en veldstudies die aandacht besteden aan de effecten van herstel- en beheermaatregelen op de kwaliteit en het functioneren van de habitattypen trilvenen en veenmosrietlanden. Het gaat hierbij om maatregelen zoals maaien (zowel zomermaaien als wintermaaien), plaggen, begreppelen en de combinatie van deze twee, bekalken, herstel van grondwateraanvoer, en veenmos trekken. Aanvullend zouden er interviews met natuur- en waterbeheerders kunnen worden gehouden om te bepalen of de uitkomsten van de studie overeenkomen met hun praktijkervaring. Ook zou er in deze interviews geïnventariseerd kunnen worden hoe de verschillende maatregelen in de praktijk precies uitgevoerd worden (peilbeheer, exacte maaidata, gebruikte materieel, insporing).

Contactpersonen:

José van Diggelen (Onderzoekcentrum B-WARE; 024-2122203). Email: j.vandiggelen@b-ware.eu
Tom van den Broek (Royal Haskoning DHV). Email: tom.van.den.broek@rhdhv.com
 


Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In samenwerking met  de Wageningen Universiteit is er een scriptieonderwerp over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen. Voor meer informatie zie de bijbehorende stageonderwerpen hierboven of neem contact op met Gijs van Dijk (g.vandijk@b-ware.eu of 024-2122203).