Stageonderwerpen

Onderzoekcentrum B-WARE is gespecialiseerd in hoogwaardig toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurherstel en -ontwikkeling. Veel natuurterreinen worden bedreigd door de zogenoemde ver-problematiek zoals vermesting, verdroging, verzuring en versnippering. Door analyse van water- en bodemkwaliteit, in combinatie met de vegetatieontwikkeling, wordt duidelijk waar de problemen liggen en hoe een terrein hersteld kan worden. Daarnaast worden veld- en laboratoriumexperimenten uitgevoerd om onder gecontroleerde omstandigheden te simuleren wat de daadwerkelijke effecten van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld stikstof) in het milieu zijn, maar ook wat het effect zal zijn van bepaalde herstelmaatregelen. Op basis van de resultaten kunnen we dan een gedegen advies uitbrengen aan de terreinbeheerder.

B-WARE heeft stage- en scriptieonderwerpen voor BSc- en MSc-studenten Biologie (Ecologie), maar ook voor studenten van hogere en middelbare laboratoriumopleidingen (HLO en MLO richting Analytische chemie of Botanie).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu of 024-2122200.


Stageonderwerpen

Verzuring in het zandlandschap

Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?


Stage-onderwerpen

Verzuring in het zandlandschap

In het zandlandschap (heide, heischrale graslanden en bossen op zandgronden) neemt de biodiversiteit al jarenlang af. Niet alleen kenmerkende plantensoorten verdwijnen langzaam uit het landschap, ook dieren hebben het zwaar. Een van de oorzaken hiervoor is bodemverzuring. De zandbodems zijn gevoelig voor verzuring, en hebben al een flinke klap gehad door de zure regen uit de vorige eeuw. Toch komen er ook nu nog iedere dag te veel zuur en verzurende componenten op de bodem terecht, in de vorm van stikstofdepositie. B-WARE probeert een duurzame oplossing te ontwikkelen om de bodem te herstellen, en daarmee ook weer geschikt te maken voor de kenmerkende plant- en diersoorten. We doen dit door verschillende experimenten uit te voeren in bossen en heide waarin wordt gekeken naar de effecten op de bodemchemie, plantchemie en plantensamenstelling. Daarnaast werken we met verschillende partners samen die ook kijken naar de effecten op het bodemleven (bacteriën en schimmels) en grotere dieren.

Meer informatie? Neem contact op met Maaike Weijters (m.weijters@b-ware.eu).


 

 

Effects of altering salinity levels on biogeochemical processes and typical brackish submersed macrophytes

Both BSc and MSc internships are an option.

Internships will be focussed on laboratory and/or greenhouse experiments focussing on the effects of increasing/decreasing/fluctuating salinity levels on the interaction between biogeochemical processes and the functioning of submersed macrophytes.

This is part of several larger projects on effects of altering salinity levels, specific focus of the internship and experiment are open for discussion. The internship will always be part of one of the running projects and will also include participation within these projects.

More info? g.vandijk@b-ware.euHoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In nauwe samenwerking met collega’s van de Wageningen Universiteit zijn er twee stageonderwerpen over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen.
Een scriptie aan dit onderwerp is ook mogelijk.

Voor details en contactgegevens zie de informatie hieronder:

 


Scriptieonderwerpen

Hoe gasbellen in de bodem waterdoorlatendheid beïnvloeden en welke invloed heeft waterkwaliteit hierop?

In samenwerking met  de Wageningen Universiteit is er een scriptieonderwerp over de effecten van gasbellen in de bodem op waterdoorlatendheid en welke rol waterkwaliteitsveranderingen hierin kunnen spelen. Voor meer informatie zie de bijbehorende stageonderwerpen hierboven of neem contact op met Gijs van Dijk (g.vandijk@b-ware.eu of 024-2122203).