Stikstofdepositie en natuur: effecten en herstelmaatregelen

Datum aanvang cursus: 
dinsdag, 29 maart, 2022 - 09:30 tot donderdag, 7 april, 2022 - 17:00

De belangstelling voor deze cursus is boven verwachting. Het is helaas niet meer mogelijk om voor de cursus in te schrijven. U kunt zich eventueel nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar cursus@b-ware.eu.

De sterk toegenomen atmosferische stikstofdepositie sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft geleid tot een sterke aantasting (o.a. verzuring en eutrofiëring) van natuurterreinen in Nederland. Brongerichte maatregelen hebben vanaf 1993 tot 2003 geresulteerd in een flinke reductie van de stikstofemissies en –depositie (voornamelijk van gereduceerd N), maar de kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof wordt voor vele natuurtypen vaak nog fors overschreden. Door het uitvoeren van herstelmaatregelen wordt getracht deze negatieve effecten van atmosferisch stikstof te verlichten.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek, beleid en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus over de effecten van stikstofdepositie op natuur en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om deze effecten te beperken. Deze kennis is van belang voor de praktische uitvoering van de Aanpak stikstof ter bescherming van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden.

Cursusinformatie