Park Lingezegen - Waterrijk

Aanleiding / inleiding: 

Park Lingezegen - Waterrijk Park Lingezegen - Waterrijk Park Lingezegen - Waterrijk Park Lingezegen - Waterrijk Water staat mondiaal zeer in de belangstelling: door klimaatverandering ontstaat een steeds grotere dynamiek in de afwisseling van wateroverlast en droogte. In het Project Waterrijk, dat onderdeel is van Park Lingezegen, wordt gestreefd naar een innovatieve inrichting van hoge delta’s waarin watertekorten en wateroverschotten zo veel mogelijk worden uitgebalanceerd door retentie van water in de regio. Om tegemoet te komen aan waterkwaliteitsdoelstellingen zal retentie van het water gekoppeld worden aan een bio-cascade waterzuivering. Door hierbij in te spelen op recycling van nutriënten en lokale energie opwek via biomassa, kan een nieuw economisch renderend watersysteem ontstaan wat niet alleen schade van wateroverlast of droogte kan beperken maar tevens nieuwe mogelijkheden voor agrarisch ondernemerschap en energieproductie creëert.

Hoe een dergelijk klimaatbestendig gebied het beste ingericht kan worden, dusdanig dat ook de schaalgrootte kan variëren, het kan functioneren bij verschillende waterkwaliteitstypen en onder verschillende hydrologische condities, is de overkoepelende vraag in het onderzoek.

Het onderzoek

De biochemische kwaliteit van oppervlaktewater heeft grote invloed op ontwikkeling van waardevolle natte natuur. Daarom wordt een maandelijkse monitoring van oppervlaktewater op diverse locaties binnen het gebied uitgevoerd. Inzicht in de waterkwaliteit en de seizoensvariatie is van groot belang bij de ontwikkeling van het gebied. 

Een ander onderzoekselement is het volgen van de ontwikkeling van het nieuw aangelegde rietmoeras (Element C). Drie verschillende methoden van aanplant worden getest (aanplanten van wortelstokken, stekken of inzaaien) op succes. Hierbij wordt tevens onderzocht of en in welke mate waterstanden en vraat invloed hebben op de groei van de rietplanten. Ook wordt er gezocht naar efficiënte methoden om het oppervlaktewater te zuiveren van nutriënten. Er wordt gewerkt met verschillende bodemtypen, waaronder verrijkte bouwvoor en ijzerzand. Hiervan wordt de opnamecapaciteit van fosfaat van getest, en tevens worden metingen gedaan aan de doorlaatbaarheid van de bodem. Met behulp van bodemchemische metingen wordt getracht een balans te vinden tussen de hoeveelheid water die er doorheen kan stromen en de hoeveelheid fosfor die gebonden kan worden in de bodem. Er wordt tevens onderzocht hoe fosfor met behulp van waterplanten weer kan worden teruggewonnen uit deze bodems.

Een laatste thema waar, in samenwerking met Alliander, op korte termijn mee gestart wordt is covergisting: er zal worden onderzocht of waterplanten geschikt zijn om mee te vergisten in een biovergister. Er wordt op kleine schaal getest welke planten hiervoor het meest geschikt zijn. In de toekomst kan dit een duurzame oplossing worden voor het produceren van groene energie. Waterplanten, die zo nu en dan moeten worden verwijderd om te kunnen blijven voldoen aan de functie als retentiegebied, kunnen worden verwerkt in de biovergisters, waardoor bijvoorbeeld mais hiervoor niet meer ‘verspild’ hoeft te worden.

Onderzoekcentrum B-WARE voert dit onderzoek uit in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en Alliander. Het onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst

Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.