Onderzoek blauwalgen Peellandvijvers

Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Gemeente Deurne een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgproblematiek in de Peellandvijvers. Blauwalgen komen het gehele jaar in de meeste wateren voor zonder overlast te veroorzaken. Bij een verslechtering van de waterkwaliteit kunnen echter ernstige bloeien ontstaan. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier, omdat verschillende blauwalgen toxines (gifstoffen) afscheiden. Gemeenten en waterschappen worden ieder jaar - met name in de warme zomermaanden - geconfronteerd met blauwalgenbloeien.

Er zijn verschillende maatregelen die hierop genomen kunnen worden. Deze kunnen worden verdeeld in brongerichte en effectgerichte maatregelen. Hoewel B-WARE altijd een brongerichte aanpak nastreeft, kunnen effectgerichte maatregelen wel helpen om het probleem (tijdelijk) op te lossen en ondertussen te zoeken naar een structurele oplossing. Blauwalgenbloeien worden meestal veroorzaakt door een hoge beschikbaarheid van nutriënten (voedingsstoffen voor algen en planten) en/of een onbalans in nutriënten. B-WARE heeft de Peellandvijvers bemonsterd om de oorzaken van de blauwalgenbloei te achterhalen. Hierbij werden sliblaag, onderliggende vaste bodem, porievocht (vocht dat zich tussen de bodemdeeltjes bevindt), oppervlaktewater in de vijver, inlaatwater en grondwater onderzocht.

Het onderzoek leverde verhelderende resultaten op! De berekende nalevering van fosfor vanuit de aanwezige sliblaag bleek hoger dan de onderliggende vaste bodem die over lagere fosforgehalten en een betere bindingscapacteit beschikt. Geadviseerd werd om de sliblaag uit de vijvers te baggeren. Hiermee worden niet alleen nutriënten afgevoerd, maar ook de overlevingsstadia (sporen) van de blauwalgen verwijderd. De nalevering vanuit de waterbodem was echter niet de enige bron van nutriënten. Het water dat uit de Vreewijksche loop wordt ingelaten om de vijver op peil te houden bleek zeer veel nutriënten (m.n. fosfor) aan te voeren. Als mogelijke maatregelen wordt door B-WARE geadviseerd om de sliblaag uit de vijvers te baggeren en de inlaat vanuit de Vreeswijksche loop te beperken. Dit laatste kan door een grotere peilflcutuatie toe te staan, de infiltratie te beperken en/of dieper grondwater te gebruiken. In samenwerking met Waterschap Aa en Maas wordt nu gekeken welke maatregelen in de vijvers genomen kunnen worden om zowel de blauwalgproblematiek aan te pakken als de beleving van dit stadswater te verbeteren.