Raamcontract biogeochemisch onderzoek Provincie Gelderland

Op 3 april j.l. heeft een veldbezoek plaatsgevonden in het Stelkampsveld met projectleiders van de Provincie Gelderland. Samen met Hilde Tomassen en Mark van Mullekom van Onderzoekcentrum B-WARE en Jan Vermeer van Het Veldwerkbureau werd de bemonsteringsstrategie bij natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden besproken. Dit naar aanleiding van een raamcontract dat eind 2016 is gesloten met de Provincie Gelderland voor het uitvoeren van biogeochemisch onderzoek in de periode 2016-2020.

B-WARE voert in het kader van diverse gebiedsontwikkelingen onderzoek uit naar de bodem- en waterkwaliteit om tot een optimale omvorming van voedselrijke voormalige landbouwgronden naar soortenrijke natuur te komen. Door middel van een gedetailleerde bodemprofielbeschrijving, bemonstering van verschillende bodemlagen en gerichte bodemchemische analyses worden de natuurpotenties en vereiste inrichtingsmaatregelen in beeld gebracht. Hierbij richten we ons op het afgraven van de voedselrijke toplaag en/of een intensief verschralingsbeheer in de vorm van uitmijnen (in samenwerking met Bart Timmermans van het Louis Bolk Instituut). De uiteindelijke keuze voor deze inrichtingsmaatregelen wordt mede bepaald door de inpassing in het landschap en het functioneren van het (lokale) hydrologische systeem. De analyses worden op ons eigen laboratorium uitgevoerd.

B-WARE heeft al bijna 15 jaar ervaring met dit type onderzoek en reeds meer dan 300 projecten uitgevoerd. We beschikken over een uitgebreide eigen referentiedatabase om de data te interpreteren en te toetsen (GRIP: Gemeten Referentiewaarden In Plantengemeenschappen). Zie onze brochure 'Van landbouw naar natuur' voor meer informatie.