Risico’s bij plas-dras zetten van landbouwpercelen

In het kader van agrarisch weidevogelbeheer wordt er door Provincie Utrecht gekeken naar de mogelijkheden om waterpeilen te verhogen en zodoende landbouwpercelen tijdelijk plas-dras te zetten. Vernatting of inundatie van landbouwpercelen kan echter potentieel leiden tot grote problemen voor de waterkwaliteit. De oorzaak hiervan is dat er onder natte bodemomstandigheden diverse biogeochemische processen worden gestimuleerd die vaak kunnen leiden tot een sterke toename van de fosfaatbeschikbaarheid.

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Onderzoekcentrum B-WARE in samenwerking met NMI vorig jaar (2016) een laboratorium- en veldproef uitgevoerd om het risico op P-verliezen ten gevolge van tijdelijke plas-dras percelen te kwantificeren. Hieruit bleek dat vernatting van de betreffende percelen wel degelijk risico kan opleveren voor de waterkwaliteit in de aangrenzende watergangen. De mate waarin nalevering kan optreden bleek af te hangen van de P-dynamiek in de percelen, waaronder het vrijkomen van P (fosfor) en Fe (ijzer) in het poriewater van de bodem na vernatting. De concentratie totaal-P in de bodem en de hoeveelheid oxalaat-extraheerbaar P en Fe blijken goede indicatoren voor de hoeveelheid Fe en P die naar het poriewater wordt gemobiliseerd. Deze relatief eenvoudige bodemanalyses kunnen dan ook goed worden gebruikt als indicator om vooraf te bepalen of landbouwpercelen geschikt zijn om tijdelijke plas-dras te zetten voor weidevogels.