Esther Lucassen

Dr. E.C.H.E.T. Lucassen
Senior onderzoeker

Studeerde Biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) in de periode 1992-1997. Van 1997 tot 2005 was zij werkzaam op de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In januari 2004 promoveerde zij op het onderwerp “Biogeochemische beperkingen voor herstel van sulfaatrijke verdroogde verdroogde Elzenbroekbossen”. In 2005 is ze in dienst getreden als senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE. Ze vervult tevens enkele onderwijstaken in de vorm van het geven van colleges en het begeleiden van aio’s en stagiaires. Sinds juni 2011 is zij docent en gastmedewerker op de afdeling Aquatische Ecologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Expertise

Sturende biogeochemische processen in natuurgebieden in relatie tot de kwaliteit van grondwater, bodem, oppervlaktewater, vegetatie en herstelbeheer. In het bijzonder: 1) Elzenbroekbossen in relatie tot sulfaatverontreiniging en anti-verdrogingsmaatregelen; 2) Zwak gebufferde wateren in relatie tot klimaatveranderingen; 3) Noorse meren in relatie tot bekalking; 4) Zinkweiden in relatie tot eutrofiering en alkalinisering; 5) Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden.

Telefoonnummer: 
024 - 21 22 205

Bijgedragen aan de volgende publicaties

2017

2016

2015

Pagina's