Cursussen

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw worden vele maatregelen uitgevoerd om ecosystemen, die ernstig aangetast zijn door verzuring, vermesting en verdroging, te behouden en te herstellen. Voor een succesvol en duurzaam herstelbeheer is een goede kennis van de sturende factoren en processen een vereiste. Binnen het ‘Overlevingsplan Bos en Natuur’ (OBN, voorheen EGM) van het ministerie van LNV is sinds 1988 veel kennis ontwikkelt over natuurherstel en -beheer. Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, diverse cursussen waarbij wordt ingegaan op de sturende factoren en processen bij natuurbeheer en -ontwikkeling.

In 2006 is Onderzoekcentrum B-WARE gestart met de ontwikkeling van een serie cursussen 'Ecologisch Herstelbeheer'. In deze cursussen komt het herstelbeheer van onder andere heide, heischrale graslanden, vennen, hoogvenen, laagvenen, broekbossen en beekdalen aan de orde. In de cursussen wordt uitgebreid ingegaan op zowel de theoretische achtergronden als op praktijkgerichte onderwerpen zoals het bepalen van de kansrijkdom voor herstel, het evalueren van de effecten van herstelmaatregelen, alsmede monitoring van uitgevoerde maatregelen

In 2009 is ons cursusaanbod uitgebreid met de cursus 'Van Landbouw naar natuur: hanvatten voor ontwikkeling op perceel- en systeemniveau' (voorheen Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond) over de (on)mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijke schrale natuur op voormalige landbouwgronden. In 2010 werd het cursusaanbod uitgebreid met de cursus 'Waterplanten en waterkwaliteit', in 2012 met de cursus 'Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden' en in 2014 met de cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit'.

Cursusaanbod 2018:

In 2018 staan de volgende cursussen op het programma: de nieuwe 3-daagse cursus 'Waterkwaliteitsproblemen: de sturende rol van de waterbodem ' en de 2-daagse cursus 'Stikstofdepositie en natuur: effecten en mitigerende maatregelen' (verkorte versie van de cursus Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden). Mogelijk volgen er nog toevoegingen aan dit programma en deze zullen dan op deze website worden aangekondigd.