Stikstof

Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt er in Nederland onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een overmaat aan stikstof op verschillende natuurlijke ecosystemen. Een overmaat aan stikstof grijpt op veel plekken in ecosystemen in en de gevolgen voor soorten en het functioneren van systemen zijn complex. B-WARE werkt nog steeds aan het verder begrijpen en kwantificeren van de effecten van stikstofdepositie (N-depositie) op natuur. Dit doen we door zelf te meten en te publiceren over de effecten van stikstof in natuur, deel te nemen aan verschillende adviescommissies en mee te werken aan (inter)nationale stikstofstudies. 

Innovatie

Met name in en op de hoge en droge zandgronden zijn de effecten van een te hoge N-depositie zichtbaar door een voortschrijdend verlies van kenmerkende planten- en diersoorten. Samen met (onderzoeks)partners werkt B-WARE aan het ontwikkelen en testen van maatregelen om systemen te herstellen. Voorbeelden zijn onderzoek naar: de ontwikkeling van gemalen silicaatmineralen (steenmeel) als alternatief voor bekalking in heiden en bossen; alternatieven voor plaggen van heide, de effectiviteit van gefaseerd begrazen in Zuid-Limburgse hellingschraallanden en het ontwikkelen van effectieve methoden om verdwenen plantensoorten weer terug te brengen in bijvoorbeeld heischrale graslanden. 

Advies

Spelen de problemen van verzuring en vermesting ook in mijn gebied, en zo ja, wat kan ik dan doen? ”. B-WARE wordt geregeld benaderd door terreinbeheerders, gemeenten en provinciën met vragen over mogelijke knelpunten en oplossingen in stikstofgevoelige natuurgebieden. Het kan dan gaan om een klein bosperceel van een particulier tot het functioneren van heischrale graslanden op provinciaal niveau. Door gericht fysisch-chemische metingen uit te voeren aan bodem-, water- en/of planten komen eventuele knelpunten aan het licht. We zetten de verkregen kennis om in gerichte en praktische adviezen, waarin we ook de ontstaansgeschiedenis, huidige natuurwaarden en omgevingsfactoren meenemen. 

Heeft u vragen over stikstof of het laten uitvoeren van een onderzoek, de beschikbare methodes of kosten? Of wilt u een brochure ontvangen? Neem dan contact op met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu

Bos 2