Natuurontwikkeling

De omvorming van voormalige landbouwgronden naar natuur vindt vaak plaats in het kader van de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). De kansen op een goede natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden worden sterk bepaald door de beschikbaarheid van fosfor. Door jarenlange bemesting zijn veel gronden (sterk) verrijkt met fosfaat. Door middel van onderzoek kunnen geschikte herstelmaatregelen (verschralingsbeheer of afgraven) én de natuurpotenties in kaart worden gebracht. Een bodemchemisch onderzoek creëert duidelijkheid bij een gebiedsontwikkeling: welke percelen zijn kansrijk voor de ontwikkeling van soortenrijke natuurtypen en op welke plekken kan het ambitieniveau beter worden bijgesteld? Door het onderzoek wordt ook duidelijk welke maatregelen nodig zijn om bepaalde doelen te bereiken zoals het toepassen van een verschralingsbeheer of het uitvoeren van een ontgronding, mits passend in het (eco)hydrologische systeem. Voor het geven van een praktisch uitmijnadvies werken we al vele jaren samen met het Louis Bolk instituut. 

Onderzoekcentrum B-WARE beschikt over een eigen uitgebreide referentiedatabase (GRIP: Gemeten Referentiewaarden In Plantengemeenschappen) waarmee de interpretatie van de data ondersteund kan worden. Lokale referentiemetingen kunnen ook een interessante aanvulling vormen op het onderzoek. We richten ons dus niet alleen op fosfaatmetingen. Door o.a. ook naar de mate van buffering (pH, calcium), ijzer-, nitraat, ammonium-, kalium-, aluminium en zwavelconcentraties te kijken, wordt duidelijk welke natuur ontwikkeld kan worden en welke streefconcentraties gehanteerd moeten worden. Als aanvulling op het bodemonderzoek kan tevens hydrochemisch onderzoek worden uitgevoerd zodat duidelijk wordt of de grond- en/of oppervlaktewaterkwaliteit kansen biedt voor de beoogde ontwikkeling of juist een knelpunt vormt. De resultaten van het onderzoek bieden een belangrijke basis voor het opstellen van een inrichtingsplan.

Voor meer informatie zie onze brochure ‘Van landbouw naar natuur’. Heeft u vragen over natuurontwikkeling of het laten uitvoeren van een onderzoek, de beschikbare methodes of kosten? Of wilt u een brochure ontvangen? Neem dan contact op met Onderzoekcentrum B-WARE via info@b-ware.eu.

Landbouw 2