Nieuws

We zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige projectleider - onderzoeker (32-38 uur) voor de uitvoering van projecten op het gebied van effecten van stikstofdepositie, natuurontwikkeling en beheervraagstukken in verschillende natuurtypen; met name in heides, heischrale graslanden en bossen. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met maandag 15 mei 2023.

Deze maand verschijnt een artikel in het tijdschrift "De Levende Natuur", over onderzoek naar de ontwikkeling van bossen op voormalige landbouwgrond. Onze collega's Emiel Brouwer, Evi Bohnen-Verbaarschot en Maaike Weijters hebben hieraan meegewerkt.

In het tijdschrift Aquatic Botany is een artikel verschenen van collega Thomas Gremmen en medeauteurs, over factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van waterplanten in brakke sloten, en de invloed van deze waterplanten op koolstofemissies.

B-WARE Research Centre en Het Limburgs Landschap zijn onlangs fase 2 "experimenteel diepkalken jeneverbesstruwelen" gestart in het natuurgebied de Boshuizerbergen bij Venray.

Recentelijk is een artikel over onderzoek naar de meerwaarde van het verondiepen van diepe uitwaardplassen (met slib) gepubliceerd in het vakblad Landschap door Yvon Verstijnen en collegae.

Recentelijk is in het Vakblad Landschap het artikel verschenen over grootschalige natuurontwikkeling in en rond het Vlijmens ven in Brabant. In opdracht van Natuurmonumenten is B-WARE Research Centre in 2008 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden tot natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in dit gebied. Het onderzoek richtte zich op mogelijkheden tot herstel van de hydrologie (vernatten), verschralen van de bodem middels afgraven van de fosfaat-verrijkte bodem toplaag en/of een (aanvullend) beheer van maaien en afvoeren van de vegetatie.

Onlangs zijn, in het tijdschrift Freshwater Biology, de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar de effecten van verbrakking op de ontwikkeling van waterplanten in landbouwsloten.

Recentelijk zijn de tussentijdse resultaten van een veldexperiment naar het stimuleren van actieve veenvorming in hoogveenrestanten, gepubliceerd in het Vakblad natuur bos landschap.

Onlangs is het rapport verschenen van onderzoek naar de effecten van drijfmest, kunstmest en zeoliet op de mate van nitraatuitspoeling uit gemaaid grasland op uitspoelingsgevoelige zandgrond. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen University & Research in samenwerking met B-WARE Research Centre.

Recentelijk is een artikel uitgekomen in het tijdschrift De Levende Natuur over onderzoek naar de effecten van het toedienen van bufferstoffen (dolocal, steenmeel, stikstofbindend vulkamin) op paddenstoelen en wat de effecten indiceren voor het succes van deze maatregelen. Collega Emiel Brouwer heeft hiertoe de ontwikkeling van de mycoflora onderzocht in een aantal lopende experimenten in Nationaal Park de Hoge Veluwe, de Maasduinen, het Mastbos en de Strabrechtse Heide.

Pagina's