24-01-2024

Effecten van grondwatervervuiling op mossen van kalktufbronnen

Bovengenoemd onderzoek is recentelijk gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution. Het onderzoek betrof een correlatief onderzoek uitgevoerd in 51 kalktufbronnen (5 NW Europese landen) aangevuld met bestaande data van 173 locaties (11 Europese landen).

De resultaten tonen dat de bedekking en soortensamenstelling van voor kalktufbronnen kenmerkende mossen sterk correleerde met de nitraat- en fosfaatgehalten van het grondwater. De nitraatgehalten varieerden sterk van 1 tot 3200 µmol/L waarbij Nederland de slechtste grondwaterkwaliteit had. Er bleek een drempelwaarde te zijn voor aanwezigheid van karakteristieke mossen en deze bedroeg 288 μmol/L en 0,42 μmol/L voor nitraat en fosfaat respectievelijk. Tenslotte toont het onderzoek dat nitraatuitspoeling vanuit landbouwpercelen de belangrijkste bron was van grondwatervervuiling. De onderzoekers hopen dat grondwaterverontreiniging meer aandacht krijgt en dat er actie wordt ondernomen om deze druk op grondwater gevoede ecosystemen te verminderen

Het onderzoek is uitgevoerd door Gijs van Dijk en Fons Smolders van B-WARE Research Centre in samenwerking met andere onderzoekers van o.a. Department of Aquatic Ecology & Environmental Biology (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES)), Royal HaskoningDHV en INBO (Research Institute for Nature and Forest - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

Bron: bericht van 24 januari 2024 op LinkedIn.