Onderzoek toepasbaarheid zeoliet in natuurontwikkeling

Uit eerder laboratoriumonderzoek was gebleken dat #zeolieten in staat zijn de beschikbaarheid van o.a. ammonium en aluminium in kalkarme verzuurde bodems te kunnen laten afnemen afhankelijk van een aantal andere bodemfactoren (o.a. een laag organisch stofgehalte) [Van Doorn et al, 2021].

Onderzoekcentrum B-WARE en Stichting het Limburgs Landschap zijn op basis van dit vooronderzoek twee veldexperimenten gestart om te kunnen vaststellen of zeolieten onder veldcondities kunnen bijdragen aan een betere natuurontwikkeling. De experimenten worden uitgevoerd op een tweetal locaties binnen het Heerenven (Arcen, Limburg) waarbij verschillende oeverzones en plagdiepten worden onderzocht.

Gisteren heeft een 5-koppig veldteam van Onderzoekcentrum B-WARE de door het Limburgs Landschap aangelegde plots voorzien van vulkamin en actionine. Verschillende doseringen zijn aangebracht. De ontwikkeling van de bodemchemie en vegetatie zal worden gemonitord (de laatste zowel spontaan als vanuit nog aan te brengen plaggen) in de toekomst.

Onze hypothesen zijn:

1. Bij een bepaalde dosering zullen voldoende stikstofarmere condities optreden en zullen plantenwortels minder blootstaan aan aluminiumtoxiciteit. Hierdoor kan een soortenrijkere doelvegetatie zich krachtiger ontwikkelen.

2. In probleemgebieden met watercrassula zal de competitiekracht van deze soort (bij een langdurig laag waterpeil) afnemen. Onder voedselarmere condities kan deze soort, in tegenstelling tot inheemse doelsoorten, geen diepere bodemlagen gaan doorwortelen [Brouwer et al., 2017]. [We testen hier overigens ook nog een andere hypothese]. Bij een relatief hoog waterpeil speelt er een ander verhaal [Van Doorn et al., submitted].

[Dit is een aanvullend experiment, dus nog niet bewezen als succesmaatregel ter opschaling].

Bron: bericht van 3 november 2022 op LinkedIn.