Presentatie Greenpeace van rapport Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030

Op donderdag 20 mei 2021 heeft Greenpeace tijdens een persconferentie de conclusies van het ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse′ gepresenteerd en eventuele juridische stappen tegen de Nederlandse staat aangekondigd. Het onderzoeksrapport is geschreven, en op de persconferentie toegelicht, door Roland Bobbink, senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE. Het wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de huidige stikstofwet niet genoeg doet om de emissie van stikstof te reduceren en de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen.

Specifiek voor zandverstuivingen, zeer zwak gebufferde vennen, actieve hoogvenen, herstellende hoogvenen en veenmosrietlanden is een snelle afname van de stikstofuitstoot noodzakelijk. Voor deze bedreigde en aangetaste habitattypen, die zich onder andere bevinden op de Veluwe en Sallandse Heuvelrug, bieden herstelmaatregelen bovendien weinig tot geen uitkomst. Het onderzoek laat ook zien dat kenmerkende biodiversiteit in delen van zeer gevoelige habitattypen, zoals heischrale graslanden en oude eikenbossen, blijvend verloren is gegaan.