16-11-2023

Wetscapes: handvatten voor de inrichting van natte veenlandschappen

Recent is een artikel gepubliceerd, in het wetenschappelijke tijdschrift Ambio, waaraan onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders hebben meegewerkt.

De auteurs stellen dat het creëren van geïntegreerde wetscapes (natte veenlandschappen), met inbegrip van kernen van natuurgebieden, bufferzones en paludicultuur gebieden (voor productief landgebruik op veen), duurzame en complementaire landgebruiksfuncties op landschapsniveau mogelijk zal maken. Als zodanig vormt de omvorming van landschappen tot "wetscapes" een onvermijdelijk, nieuw, ecologisch en sociaal-economisch verantwoord alternatief voor het gebruik van veengebieden in afwateringsgebieden.

Veengebieden behoren tot de meest koolstofrijke ecosystemen ter wereld en zijn hotspots van koolstofopslag. Hoewel de drooglegging van veengebieden een sterke koolstofuitstoot, bodemdaling, bosbranden en verlies van biodiversiteit veroorzaakt, breidt de op drooglegging gebaseerde land- en bosbouw op veengebieden zich nog steeds op wereldschaal uit. Om hun vitale koolstofvastleggings- en -opslagfunctie te behouden en te herstellen en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken, is het dringend noodzakelijk dat alle drooggelegde en aangetaste veengebieden opnieuw worden vernat en hersteld. Sociaal-economische omstandigheden en hydrologische beperkingen verhinderen echter vernatting en herstel op grote schaal tot dusver, wat vraagt om een heroverweging van het landschapsgebruik. Het concept van Wetscapes biedt een goede handvatten voor de inrichting van natte landschappen.

In samenwerking met Universiteit Utrecht, Department of Aquatic Ecology & Environmental Biology of Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES), Universität Greifswald, Universiteit Utrecht, HEC Montréal.

Bron: bericht van 6 juni 2023 op LinkedIn.