Esther Lucassen

Volledige naam
Dr. E.C.H.E.T. Lucassen
Functie
Senior projectleider/onderzoeker

Esther studeerde Biologie (richting Ecologie) aan de Radboud Universiteit (RU) van 1992-1997. In de periode 1995-1997 werkte zij aan de verzuringproblematiek in Noorse wateren in samenwerking met het Noors Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) in Grimstad en Oslo. Het betrof eco-fysiologisch onderzoek naar de effecten van toxisch aluminium op de zalm in verzuurde rivieren, alsmede onderzoek naar de (lange termijn) effecten van bekalking op de koolstof gelimiteerde isoetiden vegetatie. Het monitoren van de effecten heeft zij jaren als hobby voortgezet en in 2016 gepubliceerd in het tijdschrift Freshwater Biology.

In 1998-2004 werkte Esther als junior onderzoeker en postdoctoraal onderzoeker op de Afdeling Aquatische Oecologie & Milieubiologie  (RU) en voerde meerdere toegepaste wetenschappelijke onderzoeken uit voor met name Stichting het Limburgs landschap. De meeste onderzoeken vonden plaats in het kader van herstel van verdroogde elzenbroekbossen in voormalige Maasmeanders, natuurontwikkeling op landbouwgronden, venherstel en zinkflora. Begin 2004 promoveerde zij op eco-hydrologisch onderzoek: Biogeochemische beperkingen voor herstel van verdroogde elzenbroekbossen gevoed met sulfaatverrijkt grondwater.

In 2005 is Esther gaan werken als senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE van de RU waar zij nog steeds gastmedewerker is.

Door de jaren heen is Esther begeleider geweest van vele studenten en aio’s geweest. Zij maakt graag onderwaterfoto’s. Door haar enthousiasme in onderzoek is zij inmiddels auteur van meer dan 75 wetenschappelijke artikelen over de sturende biogeochemische processen ecosystemen gerelateerd aan het menselijk ingrijpen (degradatie) en herstel van natuur- en waterkwaliteit.

Expertise en onderzoeksonderwerpen (zie volledige wetenschappelijke publicatielijst op linkedIn):

 1. Herstel van verdroogde en vermeste wetlands (m.n. broekbossen): 1998-heden
 2. Eutrofiering van oppervlaktewater via sediment gestuurde processen: 1998-heden
 3. Effect van invasieve soorten (quaggamosselen, zwartbekgrondels) op het voedselweb en de ecologische stabiliteit in de Biesboschbekkens: 2015-recent
 4. Achteruitgang en herstel van eiken op pleistocene zandgronden: 2013-heden
 5. Achteruitgang en herstel van niet meer verjongende jeneverbes populaties: 2011-recent
 6. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden: 1998-recent
 7. De lange termijn effecten van bekalking op Noorse meren: 1995-recent
 8. Waterplanten en waterkwaliteit: 1995-recent
 9. Herstel van metallophyten-vegetaties (zinkflora) in mijngebieden: 2003-recent
 10. Verdroging en verzuring van wetlands in Doñana National Park en invloed op amfibieën eieren: 2004-2008
 11. Bestrijding van invasieve waterplanten: 2010: heden