Gijs van Dijk

Volledige naam
Dr. G. van Dijk
Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde milieukunde aan het Van Hall Larenstein Instituut. Hierna heeft hij biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Sinds 2010 werkt hij als onderzoeker en projectleider bij Onderzoekcentrum B-WARE. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit en betrokken bij GEMCE (het samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en B-WARE op het vlak van broeikasgasemissies). Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van biogeochemie en eco(hydro)logie met een nadruk op de effecten van water- en natuurbeheer, eutrofiëring en verzilting op het functioneren van ecosystemen en de erin voorkomende soorten. In 2017 is hij gepromoveerd bij de vakgroep van Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit op de effecten van verhoogde grondwater nitraatconcentraties en verhoogde zoutconcentraties op het functioneren van veengebieden.

Zijn expertise betreft toegepast onderzoek in de biogeochemie, eco(hydro)logie en landschapsecologie van veengebieden, (brakke) wateren en grondwater gevoede gebieden. Momenteel werk hij naast diverse kleine projecten aan enkele grootschalige onderzoeken aan thema’s zoals; 

  • onderzoek aan behoud een herstel van veenmosrietlanden en trilvenen, 
  • effecten van veranderende zoutconcentraties op aquatische systemen en veengebieden
  • effecten van vernatting van veenbodems op biogeochemische processen in bodem en water, de koolstofcyclus en kansen voor natte teelten
  • effecten van grondwatervervuiling op grondwatergevoede habitats
  • de effecten van water- en natuurbeheer op de koolstofcyclus en broeikasgasemissies. 

Link naar profiel ResearchGate Gijs van Dijk.