16-11-2023

Artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond"

In het tijdschrift Landschap is het artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond" verschenen geschreven door collegae Jim de Fouw e.a.

Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit en potenties van jonge moerassen die zich hebben ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. Het onderzoek is uitgevoerd in een twaalftal gebieden in Nederland. Of moerasontwikkeling succesvol is hangt af van de vooraf geformuleerde doelstelling waarbij voor diverse gebieden doelen zijn gesteld ten aanzien van doelsoorten in het kader van Natura 2000.

Uit de resultaten is gebleken dat de ontwikkeling van eutrofe moerassen op voormalige landbouwgronden, over het algemeen succesvol is voor riet- en moerasvogels. Het heeft geleid tot een toename aan soorten en plaatselijk ook tot hervestigingen van nationaal (bijna) uitgestorven vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het Nederlandse moeraslandschap. Ook is gebleken dat meestal een combinatie van verschillende factoren bepalend is voor het succes waarbij nutriënten, peildynamiek en begrazing de drie belangrijkste sturende factoren zijn. Hoe deze factoren van invloed zijn op de moerasontwikkeling staat gedetailleerd beschreven in het artikel.

Het project is uitgevoerd door B-WARE Research Centre in samenwerking met Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Jan van der Winden Ecology en Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in opdracht van OBN Natuurkennis.

Voor meer gedetailleerde informatie zie ook de rapportage of neem contact op met de auteurs.

Bron: bericht van 4 mei 2023 op LinkedIn.