Monitoring waterkwaliteit op de Volgermeerpolder

Expertise

Op de Volgermeerpolder, tussen Amsterdam en Broek-in-Waterland, wordt de (ecologische) waterkwaliteit al verschillende jaren gemonitord door Onderzoekcentrum B-WARE. Dit in het kader van de ontwikkeling van natte natuurdoelen. Er wordt door de gemeente Amsterdam gestreefd naar helder en plantenrijk water in de sawa’s en de watergangen. Helder water biedt een leefgebied voor veel verschillende plant- en diersoorten. Uiteindelijk wordt in de sawa’s ook gestreefd naar verlanding en veenvorming. De monitoring helpt om de ontwikkeling te volgen, te evalueren en eventuele knelpunten tijdig in kaart te brengen.

In het algemeen is de waterkwaliteit – onder andere op basis van de nutriëntenconcentraties en pH - van de gemonitorde wateren in de Volgermeerpolder goed te noemen; zeker in vergelijking met de omringende wateren in Waterland. De wateren van de Volgermeerpolder zijn te karakteriseren als matig voedselrijk en sterk gebufferd, (zeer) helder en ook plantenrijk. Hoewel de waterkwaliteit op de meeste plaatsen goed is, zijn in een aantal sawa’s soms tijdelijk grote hoeveelheden draadalgen aanwezig en zijn er ook problemen geweest met blauwalgen. De sulfaatconcentraties zijn op verschillende locaties nog relatief hoog, wat ongunstig kan zijn voor de veenopbouw (de veenopbouw wordt ook apart gemonitord).

Veenopbouw wordt nagestreefd via rietgroei, maar kan ook via ophoping van krabbenscheerplanten verlopen. Hiervoor werden in een pilot eind 2020 krabbenscheerplanten getransplanteerd vanuit een donorlocatie naar één van de sawa’s. Twee jaar erna werd gevolgd hoe de planten en de waterkwaliteit zich ontwikkelden in deze sawa. Ook werd een sawa gevolgd waar nog krabbenscheerplanten vanuit het STW PeatCap (2011-2015) onderzoek groeien. De getransplanteerde planten zijn aangeslagen in de sawa en hebben zich ontwikkeld. Het water was doorgaans helder, maar een lage CO2-concentratie in het water zorgde ervoor dat (nog) niet alle planten kwamen opdrijven. Naast de krabbenscheerplanten zijn met de transplantatie ook andere inheemse en gewenste planten meegekomen zoals groot blaasjeskruid.

Krabbescheer Volgermeerpolder