Vochtige bossen

Basenrijkdom en beperkte fosfaatbeschikbaarheid cruciaal voor soortenrijke vochtige bossen

E. Brouwer
G.A. Van Duinen

De Levende Natuur (2023) 197: 17-19.

16-11-2023

Broeikasgasemissies uit baggerdepots

Recentelijk is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution een artikel verschenen over broeikasgasemissies uit slib in baggerdepots. Hieraan hebben onze collegae Gijs van Dijk en Fons Smolders meegewerkt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door permanente inundatie de emissie van CO2 afneemt. Onder permanente inundatie kan het toedienen van zeoliet aanvullend tot een verlaagde N2O flux leiden.

 Lees verder