Nieuws

16-11-2023

Broeikasgasemissies uit baggerdepots

Recentelijk is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution een artikel verschenen over broeikasgasemissies uit slib in baggerdepots. Hieraan hebben onze collegae Gijs van Dijk en Fons Smolders meegewerkt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door permanente inundatie de emissie van CO2 afneemt. Onder permanente inundatie kan het toedienen van zeoliet aanvullend tot een verlaagde N2O flux leiden.

 Lees verder
16-11-2023

Geen vorming acrylamide uit granuliet in Kraaijenbergse Plassen Cuijk

B-WARE Research Centre besloot in mei 2023 een quick-scan uit te voeren naar de mogelijke vorming van toxisch acrylamide uit het granuliet dat in het verleden onafgedekt is aangebracht in de Kraaijenbergse Plassen. Dit vanwege de door de lokale bevolking geuite (terechte) ongerustheid over de veiligheid van het zwemwater in de plassen die op steenworp van B-WARE zijn gelegen.

 Lees verder
16-11-2023

Mogelijkheid van natte veenmosteelt en hoogveenherstel op voormalige venen in landbouwkundig gebruik!

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen door Ralph J.M. Temmink en medeauteurs, waaronder onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een voormalig hoogveengebied in NW Duitsland dat sinds 1950 wordt gedraineerd, bemest en gebruikt als grasland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een 16 ha groot deelgebied (veendikte 2-2,5 m) binnen dit voormalig hoogveengebied. Tien jaar geleden is hier de bemeste toplaag verwijderd, hebben vernattingsmaatregelen plaatsgevonden en zijn veenmosfragmenten toegediend.

 Lees verder
16-11-2023

Waterpeil en vegetatietypen bepalen mate van broeikasgasemissies in nieuw gecreëerde wetlands van de Marker Wadden

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen over onderzoek uitgevoerd door collega Daniël Tak en medeauteurs (Renske Vroom, Robin Lexmond, Leon P.M. Lamers, Bjorn Robroek en Ralph J.M. Temmink). Dit vormde een onderdeel van zijn stage bij de afdeling Aquatic Ecology & Environmental Biology van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES). En nu is deze kanjer bij ons in dienst en blijft hij bij B-WARE Research Centre nog doorwerken aan dit onderwerp.

 Lees verder
16-11-2023

"Veel habitattypen blijken nóg gevoeliger voor stikstof"

Recent is onderstaand artikel, geschreven door Hilde Tomassen en collegae, verschenen in het vakblad Natuur Bos Landschap. Het artikel geeft een beknopte samenvatting van het rapport "Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe" dat in het najaar 2022 reeds werd gepubliceerd door het CCE UBA na goedkeuring binnen het UNECE.

 Lees verder
16-11-2023

Artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond"

In het tijdschrift Landschap is het artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond" verschenen geschreven door collegae Jim de Fouw e.a.

Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit en potenties van jonge moerassen die zich hebben ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. Het onderzoek is uitgevoerd in een twaalftal gebieden in Nederland. Of moerasontwikkeling succesvol is hangt af van de vooraf geformuleerde doelstelling waarbij voor diverse gebieden doelen zijn gesteld ten aanzien van doelsoorten in het kader van Natura 2000.

 Lees verder