Nieuws

Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Vitens een bodemonderzoek uitgevoerd naar de potenties van de (voormalige) landbouwgronden binnen waterwingebied Kolff in De Betuwe. Het gebied ligt ten zuidoosten van het natuurgebied Het Broek, wat bestaat uit karakteristieke natte komgrondgraslanden. Door middel van bodemanalyses zijn de fosfaatconcentraties en algemene bodemchemie in kaart gebracht waaruit de verschralingsduur van de toplaag, eventuele ontgrondingsdieptes en natuurpotenties zijn afgeleid.

Afgelopen zomer en najaar is er in diverse media aandacht geweest voor het ecologisch onderzoek aan de in Nederland uitgestorven gewaande Brede geelgerande waterroofkever. Onderzoekcentrum B-WARE voert dit onderzoek uit samen met Stichting Bargerveen. Klik op onderstaande koppen voor een link naar het betreffende artikel of website.

Het Rozenkransje (Antennaria dioica; een kensoort voor droge heischrale graslanden) kwam vroeger uitgebreid op schrale zandgronden voor, maar de soort is tegenwoordig ernstig bedreigd en bijna verdwenen uit ons land. Met steun van de Provincie Drenthe werken Onderzoekcentrum B-WARE en Science4Nature aan onderzoek om de enige populatie van Rozenkransje in Drenthe te versterken. Op 23 oktober j.l. is bij het radioprogramma Vroege Vogels aandacht besteed dit onderzoek. 

In de rubriek In bedrijf van het nieuwsblad Bionieuws werd op 22 oktober 20616 aandacht besteed aan de activiteiten van Onderzoekcentrum B-WARE. Het volledige artikel is hier te lezen (pdf).

Per 1 juli 2015 is Fons Smolders benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Fons promoveerde in 1995 op onderzoek naar de afname van ondergedoken waterplanten ('Mechanisms involved in the decline of aquatic macrophytes; in particular of Stratiotes aloides L.). Fons was daarna betrokken bij talloze onderzoeken naar herstel en ontwikkeling van met name water- en moerasnatuur. Bijzonder te noemen is zijn kennis en (praktische) ervaring op het vlak van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden.

Het cursusaanbod voor 2016 is bekend! Voor dit jaar staan drie cursussen op het programma (mits voldoende belangstelling):

Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Gemeente Deurne een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgproblematiek in de Peellandvijvers. Blauwalgen komen het gehele jaar in de meeste wateren voor zonder overlast te veroorzaken. Bij een verslechtering van de waterkwaliteit kunnen echter ernstige bloeien ontstaan. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier, omdat verschillende blauwalgen toxines (gifstoffen) afscheiden. Gemeenten en waterschappen worden ieder jaar - met name in de warme zomermaanden - geconfronteerd met blauwalgenbloeien.

Onderzoekcentrum B-WARE gaat vanaf 21 maart 2016 gebruik maken van nieuwe telefoonnummers. Ons nieuwe algemene telefoonnummer wordt: 024-2122200.

 

Bij Koudewinning in de Ouderkerkerplas vlakbij Amsterdam, wordt een nieuwe methode onderzocht om zomerse (blauw)algenbloei te voorkomen. Door toevoer van zuurstof wordt fosfaat (voedingsstof voor algen) aan de bodem gebonden, zodat het gebruikte oppervlaktewater dat na het koelproces boven in de plas wordt teruggebracht minder fosfaat bevat. Onderzoekcentrum B-WARE onderzoekt vanaf 2009 de effecten van de maatregel. Op 12 november 2015 werden de resultaten gepresenteerd op een symposium in Ouderkerk a/d Amstel.

Onderzoekcentrum B-WARE, Stichting Bargerveen en EIS-NL hebben opdracht gekregen om onderzoek te doen aan de brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus). Deze waterroofkever is één van de grootste waterkevers van Europa en kenmerkend voor heidevennen en hoogvenen met een hoge natuurkwaliteit, zoals die in Nederland alleen nog in Drenthe worden gevonden. Lange tijd dacht men dat de soort in Nederland was uitgestorven. Tot 2005. In dat jaar trof B-WARE onderzoeker Gijs van Dijk - 40 jaar na de laatste waarneming - de soort in Nederland aan.

Pagina's