Nieuws

Op 30 november a.s. starten wij met de 4-daagse cursus 'Van landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus.

In de nieuwsbrief OBN van maart 2017 werd aandacht besteed aan het recent uitgevoerde onderzoek aan Limburgse kalktufbronnen. Het volledige artikel is hier te lezen (pdf).

Onderzoekcentrum B-WARE voert, in samenwerking met Witteveen+Bos, al sinds 2010 een veldexperiment uit in het Ilperveld dat in beheer is bij Landschap Noord-Holland. In het veldexperiment worden de effecten van verhoogde zoutconcentraties in het oppervlaktewater onderzocht. Voor het veldexperiment werden cilinders geplaatst in één van de watergangen van het Ilperveld. Hierin werden vier verschillende zoutconcentraties ingesteld. Het experiment heeft een looptijd gehad van ongeveer zes jaar.

In het kader van agrarisch weidevogelbeheer wordt er door Provincie Utrecht gekeken naar de mogelijkheden om waterpeilen te verhogen en zodoende landbouwpercelen tijdelijk plas-dras te zetten. Vernatting of inundatie van landbouwpercelen kan echter potentieel leiden tot grote problemen voor de waterkwaliteit. De oorzaak hiervan is dat er onder natte bodemomstandigheden diverse biogeochemische processen worden gestimuleerd die vaak kunnen leiden tot een sterke toename van de fosfaatbeschikbaarheid.

Op 3 april j.l. heeft een veldbezoek plaatsgevonden in het Stelkampsveld met projectleiders van de Provincie Gelderland. Samen met Hilde Tomassen en Mark van Mullekom van Onderzoekcentrum B-WARE en Jan Vermeer van Het Veldwerkbureau werd de bemonsteringsstrategie bij natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden besproken. Dit naar aanleiding van een raamcontract dat eind 2016 is gesloten met de Provincie Gelderland voor het uitvoeren van biogeochemisch onderzoek in de periode 2016-2020.

Op 16 maart 2017 is Onderzoekcentrum B-WARE aanwezig op het jaarlijks symposium Ecologie en de praktijk. We hebben een stand waar u onze medewerkers kunt spreken en rapporten, brochures en artikelen in kunt zien en mee kunt nemen. Tevens zal Maaike Weijters vanuit B-WARE samen met Leon van de Berg (UvB) een presentatie verzorgen over ‘Mineraalgift als middel tegen verzuring’. Het programma van het sympsium is te bekijken op de website van Ecologica.

Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Vitens een bodemonderzoek uitgevoerd naar de potenties van de (voormalige) landbouwgronden binnen waterwingebied Kolff in De Betuwe. Het gebied ligt ten zuidoosten van het natuurgebied Het Broek, wat bestaat uit karakteristieke natte komgrondgraslanden. Door middel van bodemanalyses zijn de fosfaatconcentraties en algemene bodemchemie in kaart gebracht waaruit de verschralingsduur van de toplaag, eventuele ontgrondingsdieptes en natuurpotenties zijn afgeleid.

Afgelopen zomer en najaar is er in diverse media aandacht geweest voor het ecologisch onderzoek aan de in Nederland uitgestorven gewaande Brede geelgerande waterroofkever. Onderzoekcentrum B-WARE voert dit onderzoek uit samen met Stichting Bargerveen. Klik op onderstaande koppen voor een link naar het betreffende artikel of website.

Het Rozenkransje (Antennaria dioica; een kensoort voor droge heischrale graslanden) kwam vroeger uitgebreid op schrale zandgronden voor, maar de soort is tegenwoordig ernstig bedreigd en bijna verdwenen uit ons land. Met steun van de Provincie Drenthe werken Onderzoekcentrum B-WARE en Science4Nature aan onderzoek om de enige populatie van Rozenkransje in Drenthe te versterken. Op 23 oktober j.l. is bij het radioprogramma Vroege Vogels aandacht besteed dit onderzoek. 

In de rubriek In bedrijf van het nieuwsblad Bionieuws werd op 22 oktober 20616 aandacht besteed aan de activiteiten van Onderzoekcentrum B-WARE. Het volledige artikel is hier te lezen (pdf).

Pagina's