Nieuws

Wij zoeken op zeer korte termijn een Office Manager / Financieel medewerker met een afgeronde financiele opleiding op MBO+/HBO-niveau. Voor meer informatie zie de vacaturepagina op onze website. Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot en met donderdag 8 februari 2018.

Wij zijn op zoek naar een projectmedewerker die ons kan ondersteunen in projecten waarin natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden centraal staat. We zoeken iemand met een afgeronde HBO/WO opleiding in de richting natuur- en waterbeheer, ecologie of milieukunde en met kennis van bodem- en waterchemie. Voor meer informatie zie de vacaturepagina op onze website. Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot en met woensdag 14 februari 2018.

Op 14 december j.l. is onze collega Gijs van Dijk gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van nitraatvervuiling van grondwater op het functioneren van veengebieden en naar verbrakking (verhoogde zoutconcentratie) van oppervlaktewater op het functioneren van veengebieden. Zijn proefschrift is online te lezen via deze link.

Onderzoekcentrum B-WARE maakt in haar onderzoeksprojecten gebruik van verschillende analysetechnieken. Om de chemische samenstelling van water-, bodem- en plantenmonsters te kunnen bepalen, neemt de ICP techniek (Inductively Coupled Plasma Spectrometry) een centrale plaats in. Met een ICP kan een breed spectrum aan elementen (o.a. P, Fe, S, Mg, Ca, Si, Al) worden gemeten. Deze worden gebruikt om ecologische systemen en processen te doorgronden zodat wij aan beheerders en beleidsmakers gericht advies kunnen geven.

Gijs van Dijk deed onderzoek naar de invloed van nitraatvervuiling van grondwater op het functioneren van veengebieden en naar verbrakking (verhoogde zoutconcentratie) van oppervlaktewater op het functioneren van veengebieden. Beide belangrijke onderwerpen in het natuurbeheer.

Op 30 november a.s. starten wij met de 4-daagse cursus 'Van landbouw naar natuur: handvatten voor ontwikkeling op systeem- en perceelniveau'. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Nadere informatie over deze cursus is te vinden op de cursuspagina. Onderaan de cursuspagina kunt u zich via het inschrijfformulier inschrijven voor de cursus.

In de nieuwsbrief OBN van maart 2017 werd aandacht besteed aan het recent uitgevoerde onderzoek aan Limburgse kalktufbronnen. Het volledige artikel is hier te lezen (pdf).

Onderzoekcentrum B-WARE voert, in samenwerking met Witteveen+Bos, al sinds 2010 een veldexperiment uit in het Ilperveld dat in beheer is bij Landschap Noord-Holland. In het veldexperiment worden de effecten van verhoogde zoutconcentraties in het oppervlaktewater onderzocht. Voor het veldexperiment werden cilinders geplaatst in één van de watergangen van het Ilperveld. Hierin werden vier verschillende zoutconcentraties ingesteld. Het experiment heeft een looptijd gehad van ongeveer zes jaar.

In het kader van agrarisch weidevogelbeheer wordt er door Provincie Utrecht gekeken naar de mogelijkheden om waterpeilen te verhogen en zodoende landbouwpercelen tijdelijk plas-dras te zetten. Vernatting of inundatie van landbouwpercelen kan echter potentieel leiden tot grote problemen voor de waterkwaliteit. De oorzaak hiervan is dat er onder natte bodemomstandigheden diverse biogeochemische processen worden gestimuleerd die vaak kunnen leiden tot een sterke toename van de fosfaatbeschikbaarheid.

Op 3 april j.l. heeft een veldbezoek plaatsgevonden in het Stelkampsveld met projectleiders van de Provincie Gelderland. Samen met Hilde Tomassen en Mark van Mullekom van Onderzoekcentrum B-WARE en Jan Vermeer van Het Veldwerkbureau werd de bemonsteringsstrategie bij natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden besproken. Dit naar aanleiding van een raamcontract dat eind 2016 is gesloten met de Provincie Gelderland voor het uitvoeren van biogeochemisch onderzoek in de periode 2016-2020.

Pagina's